اپلیکیشن استاپ‌تاکسی به شما کمک می‌کند که در کمترین زمان ممکن نزدیک‌ترین راننده به خود را پیدا کنید و با رابط ساده خود این امکان را بیش از پیش ساده‌ نموده است، دراستاپ‌تاکسی همواره بهترین‌ رانندگان به شما سرویس می‌دهند چرا کهاستاپ‌تاکسی نسبت به انتخاب رانندگان خود بسیار دقیق است،استاپ‌تاکسی توسط شرکت رایا اطلس پارتاک پشتیبانی می‌گردد.

ارسال یک پیام